စာရင်းပေးသွင်းရန်

Prestige Automobiles Co., Ltd သည် ဂျာမဏီ နိုင်ငံ BMW စက်ရုံမှ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ရာသီဥတု၊ လမ်းအနေအထားတို့နှင့် ကိုက်ညီအောင် သီးသန့် ထုတ်လုပ် တင်သွင်းထားသည့် Official Brand New BMW ကားများကိုသာ Safety အာမခံအပြည့်အဝ ဖြင့် ရောင်းချခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Premium Selection (Trade-in) Program သည် Official BMW ကားများအား ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း၊ အလဲအထပ်ပြုလုပ်ခြင်းများ အတွက်သာ အကျုံးဝင်ပြီး Safety နှင့် Performance ပိုင်းအရ အာမခံနိုင်ခြင်း မရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ အခြားနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းလာသော BMW ကားများအား Trade-in လက်ခံရောင်းချခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မပြုလုပ်ပါ။

စာရင်းပေးသွင်းရန်


Special Deals နှင့်ပက်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို BMW Sales Consultant များမှ တစ်ဆင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။